รางวัลที่ ศิริ แลบอราทอรีส์ ได้รับ

บริษัท ศิริ แลบอราทอรีส์ จำกัด ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ รางวัลแห่งความสำเร็จและคุณภาพธุรกิจจากโครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศ, รางวัลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงามดีเด่นจากโครงการส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน และรางวัล Thailand Leader Awards 2020 จากโครงการร้อยด้วยใจ สรา้งไทยให้ยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าทุกคน และเพื่อตอกย้ำความสำเร็จของเรา อันจะการันตีความสำเร็จของลูกค้าให้ได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในระดับสากลด้วยโรงงานมาตรฐานระดับโลก

BEST QUALITY AWARDS 2020

รางวัลแห่งความสำเร็จและคุณภาพธุรกิจ จากโครงการเสริมสร้าง
พัฒนาคุณภาพธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศ

BEAUTYBIZ AWARDS 2020

รางวัลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงามดีเด่น จากโครงการ
ส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน

THAILAND LEADER AWARDS 2020

รางวัล Thailand Leader Awards 2020
จากโครงการร้อยด้วยใจสร้างไทยให้ยั่งยืน

รูปโรงงาน Sirilab_๒๑๐๓๑๖.jpg